بررسی رابطه جو سازمانی با کارآفرینی سازمانی و خلاقیت

  • منتشرشده در مقالات
  • خواندن 937 دفعه

عصر حاضر عصر تغییر و سرعت است. تغییرات سریع محیطی،پیچیدگی و رقابتی شدن جوامع در عصر جهانی و از سوی دیگر،رشد سریع جمعیت و افزایش نرخ بیکاری، اضطراب های اجتماعیناشی از توزیع ناعادلانه ثروت و درآمد، کیفیت نامطلوب زندگی برای برخی از اقشار جامعه در عرصه ملی، معضلات و چالش هایعصر حاضر است. انسان کارآفرین به عنوان یک منبع نامحدودو محور اصلی توسعه، برای پاسخ گویی به این مشکلات معرفیشده است؛ برخورداری افراد جامع از روحیه کارآفرینی فرایندحل مشکلات را تسهیل می بخشد. نقطه شروع تحولات در این زمینه ایجاد جو سازمانی و فضایی خلاق و کارآفرین است (صادقی شهمیرزادی و عدلی، 1389 : 74).
کوراتکو و همکاران(1993) معتقد است کارآفرینی سازمانی یک فرایند چند بعُدی است که با نیروهای بسیاری همراه است و به طور هماهنگ عمل می نمایندو به اجرای یک اندیشه نوآور منجر می شود که شامل ابعاد: حمایت از مدیر، استقلال عملی شغلی، پاداش و تقویت، در دسترس بودن زمان (فرصت دادن)، مرزهایسازمانی می باشد (احمد پورداریانی، 138 : 1383).
زندگي پيچيده امروزي ما هر لحظه در حال نو شدن است و خلاقيت و نوآوري ضرورت استمرار زندگي فعال است انسان براي خلق نشاط در زندگي نيازمند ابتكار است. امروز شعار «نابودي درانتظار شما است مگر اينكه خلاق و نوآور باشيد » در پيش روي مديران همه سازمان ها است از سوي ديگر افزايش خلاقيت در سازمان ها مي تواند به ارتقاي كميت و يكفيت خدمات، كاهشهزينه ها، جلوگيري از اتلاف منابع، كاهش بوروكراسي، افزايش رقابت، افزايش كارايي و بهره وري، ايجاد انگيزش و رضايت شغلي در كاركنان منجر گردد (موغلی و مالکی طبس، 1388 : 98 ). ازنظر تورنس (1962) خلاقيت عبارت است از مجموعه توانائي ها و خصيصه هاي كه منجر به تولید آثار منحصر به فرد مي شود. از عوامل مؤثر در بروز خلاقيت در كي جامعه، زمينه سازي وبسترسازي در بين انسان ها جهت ايجاد فرهنگي است كه در آن همگان در تلاش براي رشد همديگر باشند و با تأثير بر روي یکديگر به پيشرفت جامعه كمك كنند. در اين راستا جو سازمانيبه دليل ماهيت اثرگذار قوي نقش مهمي در شكل دهي رفتار سازماني و پديدآوردن دگرگوني هاي مهم در درون سازمان دارد. جو مربوط به نوآوري و خلاقیت عبارت است از ادراك كاركنان درباره ي خلاقیت در سازمان كه شامل احساسات، نگرش ها و گرايش هاي رفتاري مي شود. در جوي كه قويا براي نوآوري مناسب مي باشد، كاركنان باور دارند كه به نوآوري بها داده شده و در ازاي ارايه رفتارهاي نوآورانه و خلاق به آن ها پاداش داده خواهدشد. در كي جو نوآورانه ي ضعيف، كاركنان احساس نمي كنند به نوآوري ارج نهاده مي شود و مي ترسند كه با ارائه ايده هاي نو مورد تمسخر سايرين قرار گيرند. بنابراين با توجه به اهميت داشتن نيروي كار خلاق و نوآور، سازمان هايي كه جو مناسبي را براي نوآوري فراهم مي كنند، از مزاياي رقابتي به دست آمده بهره خواهند برد (محمد کاظمی و همکاران، 1391 : 72).
جو سازمانی را می توان درک کارکنان از حادثه ها، اقدام ها و روش ها و رفتارهای سازمانی دانست (اندرسون، 2002 : 386 ). در واقع فرایند شناخت جوسازمانی بیان می کند که چگونه افراد به صورت مستقل در داخل سازمان ها، مسائل و چالش های ناشناخته را می بینند؛ و چارچوبی جدید از ابزارها و هدف ها ایجاد می کنند، تا از آنها استفاده نمایند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که افراد کارآفرینی که تصمیم به کارآفرینی می گیرند هیچ وقت نمی توانند با استفاده از ابزارها و هدف های شناخته شده ی موجود حداکثر استفاده از منابع کمیاب را مشخص کنند، بلکه لازم است تا باشناخت محیط و پیرامون خود و در نهایت جو حاکم بر سازمان از فرصت های شناخته نشده و استفاده نشده بهره برداری نمایند. محيط كار و تعامل با همكاران در بروز خلاقيت مؤثر هستند در سطحي گسترده تر، جو و شرایط حاکم بر سازمان و عوامل اجتماعي فرهتگي مي توانند در تحول خلاقيت مؤثر باشند. از طرف دیگر اهمیت کارآفرینی و در رأس آن کارآفرینی سازمانی انکار ناپذیر و پرداختن به آن از ضرورت های حال حاضر کلیه کشورها است. بر اساس بررسی های به عمل آمده نقش و جایگاه کارآفرینی به ویژه کارآفرینی سازمانی به طور کامل مشخص و پرداختن به آن جزء برنامه های اصلی طرح های توسعه کشور است. بنابراین با عنایت به مقدمه مذکور و مطالعه پیشینه پژوهش مشخص گردید که سهم بزرگی از جریان پیشرفت های علمی - صنعتی در دنیا، دست آوردهای تمدن بشری، آسایش و شکوه زندگی انسان محصول و مرهون توجه به جو سازمان، خلاقیت و کارآفرینی است، زيرا بدون ابداع و نوآوری عرصه زندگی برای همه به اندازه کافی سرد و بی تحرک بوده و حیات بشر نیز خیلیبیش از این ساده و همراه با رنج و زحمت همراه مي شد. لذا توجه به چنین امر خطیری، دقیقاً به معنی توجه به سرنوشت زندگی اجتماعی بشر و آینده جوامع است. پرداختن به موضوع این تحقیقاز آن جهت مهم به نظر می رسد که با سنجش میزان و تأثیر جو سازمانی بر کارآفرینی سازمانی و خلاقیت و بررسی آنها در بین کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پی یافتن نتایج مفید و ارزشمند بوده و نیز در صدد یافتن عوامل مداخله گر در این زمینه ها بوده تا از آن طریق کیفیت کار و بهره وری کارکنان را ارتقاء بخشد تا سازمان و جامعه از منافع آن بهره مند شوند.

منبع: ماهنامه کار و جامعه

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
  • اندازه قلم
برای ارسال نظر وارد سایت شوید