01 فروردين 1365

پروژه

طراحی و اجرای مجموعه نظامهای عملیاتی و مدیریت در صنایع آذرآب

ادامه مطلب...
01 فروردين 1365

پروژه

آموزش، مشاوره، طراحی و اجرای نظام برنامه ریزی (آینده ساز)

ادامه مطلب...
01 فروردين 1365

پروژه

استفاده از خدمات مهندسی در مورد نقش آموزشی - تحقیقاتی طرحهای بزرگ صنعتی

ادامه مطلب...
01 فروردين 1366

پروژه

مطالعه، تهیه طرح و اجرای کارها و طرحهای مورد تایید کارفرما

ادامه مطلب...
01 فروردين 1366

پروژه

بررسی و تجزیه و تحلیل فنی - اقتصادی و مالی طرح ساخت وانت 2400 - 2 تنی و تهیه گزارش توجیهی مربوط

ادامه مطلب...
01 فروردين 1366

پروژه

طراحی نظامهای عملیات مدیریت

ادامه مطلب...
01 فروردين 1368

پروژه

بررسی و تجزیه و تحلیل فنی - اقتصادی و مالی طرح تولید موتورسیکلتهای تریل و تهیه گزارش توجیهی مربوط

ادامه مطلب...
01 فروردين 1369

پروژه

طراحی سیستم مدیریت

ادامه مطلب...
01 فروردين 1370

پروژه

طبقه بندی مشاغل در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ادامه مطلب...
01 فروردين 1372

پروژه

ارزیابی وضع موجود نظام آب و فاضلاب کشور و تعریف سیمای مطلوب سازمان و مدیریت آب و فاضلاب کشور و برنامه ریزی و تعیین فعالیتهای لازم برای حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب به ویژه خصوصی سازی

ادامه مطلب...
صفحه1 از6