01 فروردين 1377

پروژه

تکمیل، آموزش و نظارت بر اجرای طرح کوتاه مدت نظام آمارهای ثبتی

ادامه مطلب...
01 فروردين 1379

پروژه

شناخت و تجزیه و تحلیل آمارهای ثبتی شرکت سهامی شیلات ایران (دفتر مرکزی)

ادامه مطلب...
01 فروردين 1381

پروژه

طراحی کلی و طراحی تفصیلی سیستم های جامع بازرگانی و جامع اداری و نیروی انسانی

ادامه مطلب...
01 فروردين 1381

پروژه

طراحی سیستم های عملیاتی- اطلاعاتی

ادامه مطلب...
01 فروردين 1382

پروژه

یکپارچه سازی فرایندها و سیستم های اطلاعاتی شرکت دنا سهم به کمک نرم افزار BizTalk

ادامه مطلب...
01 فروردين 1382

پروژه

تدوین برنامه جامع فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)

ادامه مطلب...
01 فروردين 1387

پروژه

تولید بسته نرم افزاری سیستم اطلاعات مدیریت شرکتهای مهندسی مشاور

ادامه مطلب...
01 فروردين 1393

پروژه

قرارداد انفورماتيكي طراحي، شناخت و آناليز سامانه يكپارچه مالي

ادامه مطلب...