هیئت مدیره

1

مهندس فرهاد طاهری
مدیر عامل

لیسانس مهندسی مکانیک از دانشگاه تهران (1369)
فوق لیسانس مدیریت صنایع از دانشگاه صنعتی امیر کبیر (1375)

2

دکتر محمدحسین بنی اسدی
رئیس هیات مدیره

لیسانس ‏در علوم ‏مهندسی ‏از دپارتمان ‏علوم ‏مهندسی‏ دانشگاه ‏پردو (1344)
فوق لیسانس در مهندسی صنایع از دپارتمان مهندسی صنایع انستیتوی تكنولوژی ایلی نویز(1346)
دكترا در علوم نظام های اجتماعی از دانشگاه ‏پنسیلوانیا (1362)

3

مهندس سلیمه عقیلی
نایب رئیس هیات مدیره

كارشناس مهندس علوم و صنايع غذايي (1375)
كارشناس ارشد مديريت اجرايي

4

مهندس ابوالفضل بازرگان
عضو هیات مدیره

فوق لیسانس مهندسی مكانیك از پلی تكنیك تهران (دانشگاه صنعتی امیركبیر) (1341)

 
4

مهندس حامد سحابی
عضو هیات مدیره

کارشناسی ارشد مدیریت اجاریی MBA (دانشگاه شریف) (1385)
کارشناسی فیزیک کاربردی (دانشگاه آزاد اسلامی) (1369)