بیانیه ارزش های محوری

 

  • ارزش‌آفرینی و نتیجه‌گرایی:

ما در بنیاد بر این باوریم که انجام وظایف و تکالیف حرفه‌ای و سازمانی فقط هنگامی معنی می‌یابد که همراه با نتایج عملی و مشهود باشد. تأیید و قدردانی عملی ذی‌نفعان نشان موفقیت بنیاد و هم‌کارانش است.

  • نگرش و روی‌کرد برد-برد و توسعه‌ی تمامی ذی‌نفعان

در مقابل کسانی که امکانات بهبود و ارتقای کسب و کار یا زندگی خود را محدود دانسته و بر این گمان‌اند که این امکانات یا نصیب آنان و یا نصیب رقبا می‌شود، ما در بنیاد بر این باور هستیم که در معرض فراوانی امکانات توسعه و بهبود قرار داریم و بنابراین رقابت حذفی توجیهی ندارد. به علاوه در یک نگرش سیستمی توسعه‌ی اجزا وظیفه‌ی و رسالت کل می‌باشد، همان‌طور که توسعه‌ی کل نیز وظیفه‌ی اجزای آن است. با این نگرش‌ها رابطه‌ی ما در بنیاد با هم‌کاران، مشتریان، و حتا رقبا یک رابطه‌ی برد-برد است و به این ترتیب در ارتباطات خود با ذی‌نفعان همواره منافع بلند مدت جمع را در نظر می‌گیریم.

  • کار و تلاش به عنوان شرط لازم موفقیت پایدار

فراوانی امکانات و فرصت‌های توسعه و بهبود بدون کار و تلاش جز حسرت از دست دادن یکی یکی آن‌ها نتیجه‌ای ندارد. حتا در آن هنگام که بر اثر تلاش‌های قبلی به موفقیتی دست یافته‌ایم، اگر متکی به موقعیت کسب شده، آسوده‌خاطر، به استراحت بپردازیم آن موقعیت را به سرعت از دست خواهیم داد. این روح کسب و کار عصر ما است و ما با اتکا به توانمندی‌های خود از آن استقبال می‌کنیم.

  • کمال‌گرایی و بهبود مستمر

چشم‌انداز بنیاد، آینده‌ی آرمانی آن است که ما خود آن را با آزادی و اختیار ترسیم می‌نماییم. ما در مسیر دست‌یابی به آرمان‌هایمان خود را به هیچ موفقیت مرحله‌ای راضی نمی‌نماییم و هر روز در تلاش برای بهبود بیش‌تریم.

  • پای‌بندی به برابری، برادری و کرامت انسانی و اصول اخلاقی

هریک از اهداف و آرمان‌های ما در بنیاد در تطابق با اصول اخلاقی منبعث از تجارب تاریخی بشر و هدایت پروردگار او، راعی کرامت عمومی انسان‌هاست. این اصول شامل صداقت، شفافیت، عدالت، آینده‌نگری و آینده‌سازی، خوش‌بینی، حقیقت‌گرایی و خدمت‌گذاری است. بر این اساس همه‌ی انسان‌ها با هر جنس، مذهب و نژادی به یکسان شایسته‌ی دستگیری و یاری‌رسانی در جهت رسیدن به سعادت دنیا و آخرت‌اند. به طور خاص در بنیاد ما همه در برابر ناتوانی ذی‌نفعان خود در دست‌یابی به نتایج مورد انتظار مسئول هستیم.