01 فروردين 1381

پروژه

بازنگری و تهیه اسناد مناقصه تجهیزات آزمون ماشینها و ادوات کشاورزی

ادامه مطلب...
01 فروردين 1381

پروژه

مطالعات امکان سنجی و توجیه پذیری طرح تولید فرآورده های گوشت مرغ

ادامه مطلب...
01 فروردين 1382

پروژه

تهیه طرح اقتصادی پروژه احداث ساختمان مرکزی ساختمان صنعت نفت (OIEC)

ادامه مطلب...
01 فروردين 1382

پروژه

برگزاری مناقصه و نظارت بر تهیه، نصب، راه اندازی و آموزش طرز کار تجهیزات آزمون برخی از ماشینها و ادوات کشاورزیوزارت جهاد کشاورزی

ادامه مطلب...
01 فروردين 1382

پروژه

بازنگری و تهیه اسناد مناقصه تهیه، نصب و راه اندازی

ادامه مطلب...
01 فروردين 1383

پروژه

پروژه یابی و امکان سنجی طرحهای سرمایه گذاری صنعتی در استان خوزستان

ادامه مطلب...
01 فروردين 1384

پروژه

مطالعه توجیهی طرح احداث کارخانه کاغذ چاپ و تحریر در استان خوزستانوزارت جهاد کشاورزی

ادامه مطلب...
01 فروردين 1384

پروژه

فرآوری و بسته بندی خرما

ادامه مطلب...
01 فروردين 1384

پروژه

شرکت کشت و صنعت دانه های روغنی گل اترک

ادامه مطلب...
01 فروردين 1385

پروژه

مطالعات امکان سنجی، استعلام خرید تجهیزات، کنترل و تصویب نقشه ها و محاسبات، نظارت عالی بر احداث

ادامه مطلب...