01 فروردين 1374

پروژه

ادامه 7010 برای مرحله سوم

ادامه مطلب...
01 فروردين 1374

پروژه

احداث کارخانه تولید شکر از چغندر قند

ادامه مطلب...
01 فروردين 1375

پروژه

احداث واحد سورتینگ و تولید گرانول و پودر سیب زمینی

ادامه مطلب...
01 فروردين 1375

پروژه

بررسی و تجزیه و تحلیل اقتصادی، مالی و امکان سنجی طرح ایجاد واحد مکانیزاسیون

ادامه مطلب...
01 فروردين 1376

پروژه

بررسی و مطالعه بازار انواع آجر و ملات ضد اسید و بررسی تکنولوژی و انتخاب روش

ادامه مطلب...
01 فروردين 1376

پروژه

مطالعات جامع طرحهای صنایع تبدیلی و نگهداری محصولات کشاورزی

ادامه مطلب...
01 فروردين 1376

پروژه

استفاده از خدمات پژوهشی و مشاوره ای در زمینه تهیه گزارش صنایع تبدیلی در افق 1400، در سه سناریو

ادامه مطلب...
01 فروردين 1376

پروژه

طراحی و تهیه نقشه های اجرایی تعمیرگاه مرکزی جدید منطقه سیری

ادامه مطلب...
01 فروردين 1378

پروژه

تحلیل مالی طرح تولید پودر کربنات کلسیم

ادامه مطلب...
01 فروردين 1378

پروژه

مطالعات امکان سنجی تولید رینگ چرخ خودروهای سبک (سواری)

ادامه مطلب...