01 فروردين 1388

پروژه

امکان سنجی و توجیه پذیری احداث کارخانه تولید انواع بلوکهای گازی، دیواری و سقفی و کامپوزیت های سبک در اردبیل

ادامه مطلب...
01 فروردين 1388

پروژه

امکان سنجی و توجیه پذیری احداث کارخانه تولید انواع بلوکهای و پانلهای دیواری و سقفی از بتن گازی (AAC) در استان سمنان

ادامه مطلب...
01 فروردين 1388

پروژه

مطالعات امکان سنجی و توجیه پذیری طرح احداث کارخانه بسته بندی آب آشامیدنی در استان کرمانشاه

ادامه مطلب...
01 فروردين 1388

پروژه

امکان سنجی و توجیه پذیری احداث کارخانه تولید انواع بلوکهای و پانلهای دیواری و سقفی از بتن گازی (AAC) در استان سمنان

ادامه مطلب...
01 فروردين 1388

پروژه

امکان سنجی و توجیه پذیری احداث کارخانه تولید انواع بلوک گازی، دیواری و سقفی و کامپوزیت های سبک و ملات خشک در استان سمنان

ادامه مطلب...
01 فروردين 1388

پروژه

مطالعات امکان سنجی و توجیه پذیری طرح احداث کارخانه بسته بندی آب آشامیدنی در استان کرمانشاه

ادامه مطلب...
01 فروردين 1389

پروژه

مطالعات امکان سنجی مقدماتی و طرح تولید سیمان در استان مازندران

ادامه مطلب...
01 فروردين 1389

پروژه

مطالعات امکان سنجی و توجیه پذیری طرح احداث کارخانه تولید انواع بلوک های گازی، دیواری و سقفی در استان قم

ادامه مطلب...
01 فروردين 1389

پروژه

مطالعات امکان سنجی و توجیه پذیری طرح احداث کارخانه تولید انواع بلوک و پانل مسلح بتن سبک گازی در استان چهار محال و بختیاری

ادامه مطلب...
01 فروردين 1389

پروژه

مطالعات امکان سنجی و توجیه پذیری طرح تولید و تجهیز واحدهای سیار تلویزیونی و ماهواره ای مربوط به سینمای تلویزیونی و هدایتی و کنترل

ادامه مطلب...