01 فروردين 1386

پروژه

خدمات مدیریت، هدایت و نظارت بر تهیه و تدوین طرح راهبردی منطقه آزاد انزلی

ادامه مطلب...
01 فروردين 1386

پروژه

بررسی صنایع پتروشیمی در عربستان سعودی و هند

ادامه مطلب...
01 فروردين 1387

پروژه

تدوین نظام تعرفه های حقوق، عوارض و هزینه های بندری و دریایی

ادامه مطلب...
01 فروردين 1387

پروژه

برنامه ریزی استراتژیک برای توسعه تحقیقات در صنعت آب و فاضلاب کشور

ادامه مطلب...
01 فروردين 1387

پروژه

تدوین ضوابط اپراتور(های) غیردولتی پست

ادامه مطلب...
01 فروردين 1387

پروژه

برگزاری مشترک کارگاههای آموزشی تخصصی ویژه مدیران ارشد و میانی

ادامه مطلب...
01 فروردين 1387

پروژه

برنامه ریزی استراتژیک و طراحی ساختار اداری و اجرایی

ادامه مطلب...
01 فروردين 1388

پروژه

محاسبه قیمت تمام شده 10 مدل از محصولات اصلی شرکت

ادامه مطلب...
01 فروردين 1388

پروژه

تدوین الگوهای مشارکت شرکتهای مشاور مدیریت

ادامه مطلب...
01 فروردين 1388

پروژه

تدوین نظام جامع پست کشور و ارائه سند راهبردی و برنامه توسعه اجرایی مرتبط(الحاقيه)

ادامه مطلب...
صفحه5 از6