01 فروردين 1382

پروژه

طراحی و تغییر ساختار وزارت صنایع و معادن

ادامه مطلب...
01 فروردين 1383

پروژه

برنامه‌ریزی استراتژیک با رویکرد تعاملی شركت ذوب آهن اصفهان سازمان مدیریت صنعتی

ادامه مطلب...
01 فروردين 1383

پروژه

خدمات مشاوره مدیریت

ادامه مطلب...
01 فروردين 1384

پروژه

طراحی تفصیلی، و پیاده سازی ساختار جدید، مطالعه و برنامه ریزی استراتژیک بازار، برنامه ریزی آموزشی کارکنان، استاندارد و مدون سازی طرحها و مصالح و تجهیزات مسکن

ادامه مطلب...
01 فروردين 1384

پروژه

ارتقاء و بهبود وضعیت مشاوران مدیریت و سیستم

ادامه مطلب...
01 فروردين 1384

پروژه

طراحی و پیاده سازی نظام ارزیابی طرحهای امکان سنجی

ادامه مطلب...
01 فروردين 1384

پروژه

تدوین نظام جامع پست کشور

ادامه مطلب...
01 فروردين 1385

پروژه

تدوین شرح خدمات تهیه طرح جامع منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی

ادامه مطلب...
01 فروردين 1385

پروژه

طراحی و پیاده سازی نظام تشخیص صلاحیت مشاورین

ادامه مطلب...
01 فروردين 1385

پروژه

طراحی ساختار سازمانی و تجزیه و تحلیل مشاغل شرکت صنایع آذرآب به صورت هولدینگ

ادامه مطلب...
صفحه4 از6