01 فروردين 1377

پروژه

تدوین آیین نامه های اجرایی- آیین نامه های مورد نیاز در زمینه های معاملات، امور مالی و اداری و مشترکین و بهره برداری و جمع آوری و تنظیم قوانین و مقررات عمومی و تخصصی مورد نیاز مدیران

ادامه مطلب...
01 فروردين 1378

پروژه

طراحی سیستم بهره وری کل و نظام سنجش و ارزشیابی عملکرد کارکنان شرکت

ادامه مطلب...
01 فروردين 1378

پروژه

تجدید ساختار گمرک جمهوری اسلامی ایران

ادامه مطلب...
01 فروردين 1378

پروژه

طراحی و تدوین ساختار شرکت آیکان

ادامه مطلب...
01 فروردين 1379

پروژه

بررسی مسایل و نارساییهای شرکتهای آب و فاضلاب شهر تهران

ادامه مطلب...
01 فروردين 1379

پروژه

بررسی قرارداد خصوصی سازی سازمان آب و فاضلاب مشهد

ادامه مطلب...
01 فروردين 1380

پروژه

مطالعات نظام، بررسی و تصویب گزارش توجیهی طرحهای عمرانی

ادامه مطلب...
01 فروردين 1380

پروژه

طراحی ساختار سازمانی بخش درمان سازمان تامین اجتماعی

ادامه مطلب...
01 فروردين 1380

پروژه

برنامه ریزی استراتژیک در سطح مدیران عالی سازمان

ادامه مطلب...
01 فروردين 1381

پروژه

مطالعات جامع نظام حق الزحمه در واحدهای خدمات مشاوره غیرصنعتی

ادامه مطلب...
صفحه3 از6