01 فروردين 1374

پروژه

طرح کوتاه مدت نظام آمارهای ثبتی در بخش بازرگانی - شناخت وضع موجود روشها، رویه ها و فرمهای در جریان بخش بازرگانی

ادامه مطلب...
01 فروردين 1374

پروژه

طرح کوتاه مدت نظام آمارهای ثبتی در بخش آب و برق - شناخت وضع موجود روشها، رویه ها و فرمهای در جریان بخش آب و برق

ادامه مطلب...
01 فروردين 1374

پروژه

طرح کوتاه مدت نظام آمارهای ثبتی در بخش بانکها و موسسات اعتباری- شناخت وضع موجود روشها، رویه ها و فرمهای در جریان بخش موسسات مالی

ادامه مطلب...
01 فروردين 1374

پروژه

طرح کوتاه مدت نظام آمارهای ثبتی در بخش آموزش - شناخت وضع موجود روشها، رویه ها و فرمهای در جریان بخش آموزش

ادامه مطلب...
01 فروردين 1374

پروژه

طراحی و پیاده سازی ساختار سازمانی و تعیین وظایف ستاد و مناطق ششگانه

ادامه مطلب...
01 فروردين 1374

پروژه

طراحی ساختار علوم و تکنولوژی در جمهوری اسلامی ایران

ادامه مطلب...
01 فروردين 1375

پروژه

طراحی نظام اطلاعات و آمار شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

ادامه مطلب...
01 فروردين 1376

پروژه

تجدید ساختار سازمانی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

ادامه مطلب...
01 فروردين 1377

پروژه

ارزیابی مشاغل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان در سطوح ستاد شرکت آب و فاضلاب روستایی، استانها و شعب شهرستانی و ایستگاههای خدماتی

ادامه مطلب...
01 فروردين 1377

پروژه

طراحی ساختار سازمانی و تشکیلات- شرکت آب و فاضلاب روستایی استان

ادامه مطلب...
صفحه2 از6