بیانیه ماموریت

«فلسفه‌ی وجود بنیاد صنعتی ایران کمک به توسعه‌ی همه‌جانبه و متوازن کشور از طریق اصلاح، بهبود و ارتقای مدیریت در سطوح مختلف است. توسعه‌ی جامعه در سه سطح مرتبط و متأثر از هم صورت می‌گیرد. به طور کلی، توسعه در سطح افراد (توسعه انسانی) وظیفه‌ی نظام آموزش و پرورش کشور و توسعه در سطح کلانِ حاکمیتی مأموریت احزاب و سازمان‌های سیاسی است. با وجود این، توسعه در سطح میانیِ سومی نیز صورت می‌گیرد و آن سطحِ سازمان‌ها است که به دلیل واسطه بودن آنها، بیش‌ترین تأثیر را بر تحول دو سطح دیگر دارد. امروزه، نقش سازمان‌ها و نهادها به عنوان حلقه‌های واسط ارکان جامعه‌ی متکثر و به هم پیوسته‌ی بشری بسیار حیاتی و کلیدی است.
به این ترتیب و به منظور ایفای نقشی سازنده در توسعه‌ی جامعه، مأموریت شرکت بنیاد صنعتی ایران کمک کردن مؤثر به ایجاد و توسعه‌ی نهادها و سازمان‌های موفق از طریق عرضه کردن خدمات مشاوره‌ی مدیریت و مهندسی و آموزش‌های سازمانی است و شرکت همواره توانمندی‌اش را در عرضه‌ی این خدمات گسترش می‌دهد. بنیاد صنعتی ایران، برای بهره‌ورتر ساختن منابع مورد استفاده و ایجاد هم‌افزایی، بازارش را در میان مشتریانی می‌جوید که با عزم جدی و آمادگی لازم برای تغییر و تحول، خدمات شرکت را به کارگیرند. بنیاد صنعتی ایران، برای تحقق چشم‌انداز مطلوبش از مجموعه‌ای از بهترین و مؤثرترین ابزارها و روش‌ها، که برآمده از دانش روز جهانی، تجربه‌ی مفید سازمانی و خلاقیت منابع انسانی شرکت است، بهره می‌گیرد. بر این پایه، عامل حیاتی موفقیت بنیاد صنعتی ایران کارکرد درست نظام مدیریت دانش و مدیریت منابع انسانی در راستای جذب، حفظ و توسعه‌ی این سرمایه‌های سازمانی و انسانی است.»