مدیریت ریسک

 مدیریت ریسک های مالی

  • مدیریت ریسک های اعتباری    
  • ارزیابی ریسک های سرمایه گذاری
  • مدل سازی ریسک های مالی و ارزیابی سرمایه در خطر
  • بهینه سازی ساختار مالی شرکت ها، بودجه بندی، بودجه ریزی  

مدیریت ریسک های عملیاتی

  • بهینه سازی ساختارها، فرآیندها و ترکیب درآمدی
  • مدیریت ریسک های سازمانی، فرهنگی و منابع انسانی
  • مدیریت ریسک فروش و استراتژی های توسعه
  • مدیریت ریسک های تکنولوژیک
  • مدیریت ریسک های زنجیره ی تامین 

مدیریت ریسک های حقوقی

  • مدیریت ریسک قراردادها
  • کاهش ریسک های محیطی (سیاسی - اقتصادی - قانونی)
محتوای بیشتر در این بخش: « مالی و سرمایه گذاری مدیریت »
برای ارسال نظر وارد سایت شوید